ข้อกำหนดการใช้บริการแพลตฟอร์ม FINT SUPP

ผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการ (“ท่าน” หรือ“ผู้สนับสนุน”) ตกลงใช้บริการแพลตฟอร์ม FINT SUPP (“แพลตฟอร์ม”) เพื่อเป็นสื่อกลาง โดย ผู้สนับสนุนได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดการใช้บริการแพลตฟอร์ม FINT SUPP เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ สินค้าและบริการการให้ข้อมูล หรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการตามขอบเขตและรายละเอียดที่บริษัทกำหนด และตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการแพลตฟอร์ม FINT SUPP ดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดการใช้บริการ”)

หากท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้วจะถือว่า ท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการนี้แล้วทุกประการ ทั้งนี้ หากท่านไม่ยอมรับหรือปฏิเสธที่จะผูกพันและปฏิบัติตามตามข้อกำหนดการใช้การใช้บริการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอความกรุณาท่านยกเลิก หรือปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือยุติการใช้บริการหรือเข้าถึงสินค้าและบริการใด ๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มนี้

 1. นิยาม
  1. บริษัท หมายถึง บริษัท ฟินท์ โทเคนส์ จำกัด
  2. แพลตฟอร์ม FINT SUPP หมายถึง แพลตฟอร์มที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://fint.finance หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเป็นสื่อกลางการให้บริการระหว่างผู้ใช้บริการและลูกค้า หรือผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการเพื่อจำหน่ายสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ข้อมูล และ/หรือเพื่อการสื่อสารใด ๆ
  3. ผู้ใช้บริการ หมายถึง Influencer หรือ Guru
  4. ผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการ หมายถึง ผู้สนับสนุนหรือผู้ติดตาม Influencer หรือ Guru
 2. การสมัครใช้บริการ
  1. ผู้สนับสนุนจะต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ก่อนที่จะใช้บริการใด ๆ ที่ปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์ม และมีหน้าที่และความรับผิดเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน และให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครใช้บริการนี้
  2. ผู้สนับสนุนเป็นผู้มีสิทธิและความสามารถตามกฎหมายในการเข้าตกลงที่จะผูกพันและปฎิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด รวมถึงเอกสารและธุรกรรมใด ๆ ที่บริษัทอาจจะกำหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
  3. ผู้สนับสนุนต้องทำตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทกำหนด รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของบริษัท
 3. บริการของแพลตฟอร์ม FINT SUPP

  บริษัทเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ https://fint.finance ซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายสินค้าและ/หรือบริการนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้บริการใด ๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ใช้บริการและผู้สนับสนุนเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและหรือบริการ รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

 4. ข้อตกลงและคำรับรองของผู้สนับสนุน
  1. ผู้สนับสนุนต้องชำระค่าบริการตามที่กำหนดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ จึงจะสามารถเข้าถึงการบริการได้ หากท่านเลือกสินค้าและหรือบริการใดแล้ว ถือว่าท่านยินยอมและตกลงรับสิทธิประโยชน์ตามที่แผนบริการนั้นกำหนดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัท
  2. กรณีผู้สนับสนุน ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ผู้สนับสนุนตกลงและรับรองว่า ผู้สนับสนุนได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินค่าซื้อสินค้าและหรือบริการนี้แล้ว
  3. ผู้สนับสนุนจะไม่นำสินค้าและหรือบริการ ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใด ๆ และจะใช้สินค้าและหรือบริการมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการสาธารณะ และไม่สามารถส่งต่อหรือให้แก่บุคคลภายนอกได้ บริษัทให้สิทธิแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ผู้สนับสนุนไม่สามารถให้หรือโอนสิทธิในการเข้าถึงบริการนี้ หรือการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนแก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนได้รับจากการใช้บริการมิใช่เป็นการให้หรือโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในสินค้าและหรือบริการแก่ท่านแต่อย่างใด
  4. ผู้สนับสนุนรับทราบว่าบริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดหาหรือให้บริการด้านสินค้า หรือบริการรวมทั้งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่ง และไม่ได้ทำหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของบุคคลใด นอกจากนี้บริษัทไม่ใช่คู่สัญญาในการสั่งสินค้าและบริการระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด
  5. ในการใช้บริการ ผู้สนับสนุนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ทางบริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือถูกห้ามโดยกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึง
   1. การอัปโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกระทำอื่นใดที่อาจเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือสิทธิทางกฎหมายอื่นใดของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   2. ใช้บริการของบริษัทเพื่อหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชังให้แก่บริษัท พนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด
   3. อัปโหลดไฟล์ที่มีไวรัส หรือแฮกข้อมูลบนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัท ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น
   4. การใช้ เผยแพร่ หรืออัพโหลดข้อมูลที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม ในลักษณะที่อาจหรือก่อให้เกิดการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น เกลียดชัง เหยียดสีผิว อนาจาร ข่มขู่ ลามกหรือการกระทำอื่นใดต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ/หรือบุคคลอื่น
   หากทางบริษัทตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการใดที่เข้าข่ายเหตุตามข้อนี้หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ ข้อบังคับ กฎหมายใด ๆ ในการใช้บริการของบริษัท บริษัทมีสิทธิสั่งระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน และ/หรือการให้บริการแก่ท่านชั่วคราว หรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า รวมถึงไม่คืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
  6. ผู้สนับสนุนตกลงใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยรายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทำขึ้น ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับโดยถูกต้อง สมบูรณ์ ผูกพันผู้สนับสนุนและเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็นหลักฐานแห่งธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เป็นต้นฉบับเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในรูปแบบอื่นใดในกระบวนพิจารณาใด ๆ ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายได้ โดยที่บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้สนับสนุนหรือตรวจสอบความถูกต้อง หรือตัวตนของผู้สนับสนุนรวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการการใช้บริการในครั้งนั้น ๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และไม่ต้องทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
  7. ผู้สนับสนุนตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. วิธีการชำระค่าบริการสำหรับสินค้าและบริการของผู้สนับสนุน
  1. การชำระค่าสินค้าและหรือบริการผ่านบัตรเครดิตผ่านระบบการชำระเงินของผู้ให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ
  2. เพื่อการใช้บริการอย่างต่อเนื่องสำหรับการซื้อสินค้าและหรือบริการแบบ Subscription ท่านตกลงยินยอมชำระค่าบริการเป็นรายเดือนตามที่ท่านได้เลือกไว้ไม่ว่าจะเป็น Subscription รายเดือนหรือรายปี และระบบจะเรียกเก็บค่าสินค้าและหรือบริการจากท่านโดยอัตโนมัติเมื่อถึงรอบการเรียกเก็บค่าบริการในแต่ละรอบจนกว่าท่านจะยกเลิกการใช้บริการ
  3. ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตของท่านจะไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัทแต่ประการใด ทั้งนี้ ขั้นตอนและวิธีการชำระค่าบริการของท่านให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สามเป็นผู้กำหนด
  4. ในกรณีที่การชำระค่าบริการของท่านสำหรับรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไปไม่สำเร็จ ขัดข้อง หรือถูกปฏิเสธอันเนื่องมาจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือไม่พร้อมใช้งาน หรือข้อมูลธุรกรรมของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน ท่านอนุญาตให้บริษัทดำเนินการติดต่อท่านเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาข้างต้น ทั้งนี้ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  5. ในการใช้บริการของบริษัท ผู้สนับสนุนสามารถอัพเดต เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลการชำระค่าบริการ และเมื่อท่านได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระค่าบริการ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจากข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการชำระเงินของบุคคลที่สามแล้ว
  6. การชำระค่าบริการดำเนินการโดยผู้ให้บริการระบบชำระเงินภายนอก (ต่อจากนี้เรียกว่า "แพลตฟอร์มภายนอก") แพลตฟอร์มภายนอกเหล่านี้มีไว้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปยังแพลตฟอร์มอื่นเพื่อให้สามารถชำระค่าสินค้าและบริการ หรือเพื่อการอ้างอิงและอำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่มีส่วนในการดำเนินการ ควบคุม หรืออนุมัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มภายนอก หรือสินค้าและบริการภายในแพลตฟอร์มเหล่านั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มภายนอกเหล่านี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากแพลตฟอร์มภายนอกไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายการใช้บริการของแพลตฟอร์มภายนอกนั้น
 6. การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและสิทธิประโยชน์ของสินค้าและหรือบริการ

  ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าสินค้าและหรือบริการ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และการเปลี่ยนแปลงนั้นให้มีผลในรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะใช้บริการต่อท่านสามารถยกเลิกการใช้สินค้าและหรือบริการก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล

 7. ข้อเสนอแคมเปญและโปรโมชั่นอื่นๆ
  1. บริษัทอาจเสนอข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด แคมเปญ และโปรโมชั่นอื่น ๆ สำหรับการส่งเสริมการบริการแก่ท่าน ("ข้อเสนอ”) โดยการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเป็นรายครั้งไป ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทในการเสนอข้อเสนอให้กับท่าน
  2. ข้อเสนออาจถูกบริษัทยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือปิดการใช้ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยที่บริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ
 8. นโยบายการคืนค่าสินค้าและบริการ (Money-Back Guarantee) สำหรับบริการ Subscription
  1. การคืนค่าสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทและ/หรือผู้ขายสินค้าแต่ละรายกำหนด
  2. ผู้สนับสนุนสามารถใช้สิทธิขอคืนค่าสินค้าและบริการโดยการกรอกฟอร์มตามที่บริษัทกำหนด
  3. ผู้สนับสนุนมีสิทธิขอรับคืนค่าสินค้าและบริการเต็มจำนวนภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้สนับสนุนได้ตกลงสมัครซื้อสินค้าและ/หรือบริการแบบ Subscription สำเร็จครั้งแรกเท่านั้น
  4. ท่านสามารถใช้สิทธิขอคืนค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้บริการ (Influencer) เท่านั้น ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อคืนค่าสินค้าและหรือบริการ จะดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่บริษัทได้รับคำขอของท่านไว้แล้ว และบริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ท่านทราบอีกครั้งผ่านอีเมล์ของท่าน
  5. หากท่านได้รับอนุมัติการคืนค่าสินค้าและหรือบริการแล้ว บริษัทจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและหรือบริการผ่านช่องทางเดิมที่ท่านชำระค่าสินค้าและหรือบริการตามข้อ 4. ทั้งนี้ ระยะเวลาและขั้นตอนในการได้รับคืนค่าสินค้าและ/หรือบริการโปรดดูที่เงื่อนไขของระบบการชำระเงินของผู้ให้บริการชำระเงินของบุคคลที่สามที่ให้บริการแก่บริษัท และบัตรเครดิตของท่าน
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขนโยบายการคืนค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การยกเลิกการใช้สินค้าและหรือบริการ
  1. ท่านรับทราบว่า ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ และการยกเลิกการใช้บริการของท่านจะมีผลยุติการให้บริการในรอบการชำระค่าบริการครั้งถัดไป กรณีท่านยกเลิกการใช้บริการในระหว่างรอบการชำระค่าบริการ ท่านจะไม่ได้รับค่าบริการในส่วนที่ชำระไปแล้วคืน แต่ท่านจะยังสามารถใช้บริการต่อไปได้จนครบกำหนดรอบระยะเวลาของบริการที่ท่านได้ชำระแล้ว
  2. เมื่อท่านยกเลิกการใช้บริการ บริษัทจะระงับการเข้าถึงบริการของบริษัท ท่านจะสามารถเข้าชมเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการได้เท่าที่บริษัทอนุญาตหรือกำหนดเท่านั้น
  3. บริษัทจะยุติการเรียกเก็บชำระค่าบริการจากท่านตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การเรียกเก็บชำระค่าบริการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินของบุคคลที่สาม
  4. กรณีบริษัทตรวจพบภายหลังว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะระงับการให้บริการแก่ท่านทันที ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อท่าน และบริษัทจะไม่คืนค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้ให้แก่บริษัทแล้ว
 10. การลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการ และการเก็บรักษารหัสผ่าน
  1. ในการลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการนี้ของบริษัท ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดตามข้อกำหนด และต้องเป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนและให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองเท่านั้น โดยการกรอกชื่อ นามสกุล อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด หรือที่จะกำหนดต่อไป รวมถึงการอนุญาตหรือยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนของท่าน ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ โดยไม่ได้เป็นการแอบอ้าง หรือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือความลับของผู้อื่น ตลอดจนไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ท่านรับทราบว่า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดใช้บริการ ให้บริการ และ/หรือทำธุรกรรมกับท่านที่ปกปิดชื่อจริง หรือ ใช้นามแฝง หรือเมื่อบริษัทตรวจพบว่าชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้เป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง แท้จริง และเป็นปัจจุบัน
  3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อสมัครแล้ว ท่านต้องกำหนดตัวอักษร อักขระ ตัวเลข สัญลักษณ์ รวมถึงข้อมูลทางชีวภาพ หรืออีเมล์ ตามที่บริษัทกำหนดเพื่อใช้ในการเข้ารหัสสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้ช่องทางการให้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) โดยท่านสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองในภายหลังตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
  4. ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่าน และข้อมูลที่ใช้ในการสมัครไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น และไม่เปิดเผย หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลดังกล่าว ท่านยอมรับว่าหากมีการเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของท่านในการใช้บริการนี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทำของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดในความเสียหายที่เกิดเกิดขึ้นจากการทำรายการใด ๆ ภายใต้บัญชีของท่านจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวท่านเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษารหัสผ่านใด ๆ ของท่านอย่างเป็นความลับ และเคร่งครัดเพื่อปกป้องบัญชีผู้ใช้ของท่านให้ปลอดภัย ซึ่งรวมถึงกรณีการเข้าใช้งานผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือท่านเชื่อว่ามีการเข้าใช้บัญชีของท่านจากบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็วที่สุด
  5. ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการและขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรหัสผ่านของท่าน ทั้งนี้ การดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรหัสผ่านต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปก่อนหน้านั้น
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงสินค้าและบริการของผู้ผู้สนับสนุนได้ทุกเวลา รวมถึงการปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือปฏิเสธการสมัครใช้บริการของท่าน โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการ และไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 11. เครื่องหมายการค้า การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาอื่น
  1. บรรดาข้อมูลที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มของบริษัท ยกเว้นสินค้าและบริการสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร ข้อมูล ข้อความ สคริปต์ รหัส กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ สัญลักษณ์ (Logo) และ/หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ของบริษัท การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชั่น การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้สนับสนุน (Interface) รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้สนับสนุนได้ดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มนี้ และข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในบนแพลตฟอร์มภายใต้บริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมๆว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท”) บริษัท และผู้ให้อนุญาตแก่บริษัทในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำรงซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่มีอยู่ในและมีอยู่ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกฎหมายสิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นๆ และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของประเทศไทยและของประเทศอื่น ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
  2. เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้ช่องทางบริการ ท่านมีสิทธิเพียงเข้าดู และใช้งาน ทรัพย์สินทางปํญญาของบริษัทเพียงเท่าที่บริษัทอนุญาตเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเชิงพาณิชย์ การค้า หรือแสวงหากำไร และท่านตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ว่าจะในรูปของเอกสารหรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและมีสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น
  3. หากบริษัทตรวจพบว่า ท่านละเมิดบรรดาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาเพื่อเรียกค่าเสียหายและได้รับการลงโทษตามกฎหมาย ในที่นี้ให้รวมถึงการเพิกถอนสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่สมัครไว้กับบริษัทด้วย
 12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือการให้บริการอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

  บริษัทอาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อ หรือทำงานร่วมกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ บริการ อุปกรณ์ ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลอื่น หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บุคคลที่สาม”) ทั้งนี้ เป็นเพียงการให้ข้อมูลและการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ท่านจะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ท่านจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในการเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเอง ดังนั้น จึงอาจถูกควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวของบุคคลที่สาม ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การที่ท่านเข้าถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามเหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่าน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการที่แสดงหรือเสนอบนเนื้อหาของบุคคลที่สาม ที่เชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่ให้คำรับประกัน คำรับรอง หรือคำแนะนำใด ๆ ที่กี่ยวข้องกับข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฎอยู่บนเนื้อหาของบุคคลที่สาม

 13. ข้อจำกัดและข้อสงวนสิทธิในการใช้บริการ
  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่บนแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของบริษัท ณ เวลาใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวที่มีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่ไว้บนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัท และหากท่านได้เข้าใช้งานผ่านแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัท ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัททั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการใช้บริการ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัท
  2. บริษัทสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง ทดสอบ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มหรือสินค้าและบริการใด ๆ บนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัท ณ เวลาใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทของบุคคลใด ๆ หรือจากเลขที่อยู่อินเตอร์เน็ต (IP Address) โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น
  3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการ และ/หรือแพลตฟอร์ม รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขแพลตฟอร์มของบริษัท หรือระงับการให้บริการแพลตฟอร์ม รวมถึงบรรดาสินค้าและบริการที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าเวลาใดๆ แก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการจำกัด ระงับหรือยุติการให้บริการดังกล่าว
 14. การละเมิดข้อตกลงและการชดใช้ค่าเสียหาย

  ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการบอกเลิกข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน บนแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อท่าน รวมถึงการเรียกค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการนี้

 15. การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
  1. บรรดาการกระทำใด ๆ ที่บริษัทได้กระทำไปตามสัญญานี้ และ/หรือ ตามข้อมูลที่ผู้สนับสนุนได้แจ้งต่อบริษัท และ/หรือตามคำร้องขอของผู้สนับสนุน และ/หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้มีผลผูกพันผู้สนับสนุนทุกประการ และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าโดยประการใดทั้งสิ้น
  2. บริษัท กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษา และ/หรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหาย ความบกพร่อง หรือเหตุขัดข้องในการใช้บริการอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึง การที่สินค้าและบริการบนช่องทางการให้บริการไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล หรือความขัดข้องของระบบสื่อสารหรือเครือข่ายใดๆ รวมถึงการสูญเสียรายได้จากการใช้งาน ผลกำไร ข้อมูลธุรกิจ
  3. กรณีที่บริษัทจะต้องชำระค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้สนับสนุน บริษัทจะชำระตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่จำกัดดวามรับผิดสูงสุดไม่เกินค่าบริการที่บริษัทได้รับจากผู้สนับสนุนสำหรับรายการที่เกิดข้อพิพาทนั้น ๆ
  4. บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสินค้าและหรือบริการ รวมถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และหรือให้ข้อมูลใด ๆ ต่อกันและกันระหว่าง ผู้ใช้บริการและผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการ บริษัทไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดใด ๆ และหรือในสถานะใด ๆ ในทางกฎหมายและหรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใด ๆ การสูญเสีย และหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้บริการ บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้สนับสนุนของผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเท่านั้น
 16. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ท่านรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บริษัทเปิดให้บริการ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเป็นความจริงทุกประการ และท่านมีสิทธิตามกฎหมายที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไว้กับบริษัท
  2. ท่านรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัท ตลอดจนข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มนี้ จะถูกประมวลผลและได้รับการคุ้มครองตามคำประกาศเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และนโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies Policy) ของบริษัท ซึ่งในการใช้แพลตฟอร์มนี้ ท่านได้อ่านและรับทราบรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทแล้ว
  3. ท่านสามารถดูรายละเอียดอื่น ๆ และสิทธิของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวบนแพลตฟอร์มของบริษัท ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว (https://token.fint.finance/privacy) และ นโยบายการใช้คุ้กกี้ (https://token.fint.finance/cookies)
 17. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ข้อกำหนดการใช้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับ และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย ท่านตกลงว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างท่านกับบริษัทอันเป็นผลจากการตกลงผูกพัน และปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้บริการนี้ ไม่เป็นกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การว่าจ้าง หรือกิจการตัวการตัวแทนระหว่างท่านกับบริษัทแต่ประการใด

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ โปรดติดต่อเราที่:

แพลตฟอร์ม: FINT SUPP

อีเมล์: connect@fint.finance


Terms of ServiceCookies PolicyPrivacy Policy
ติดต่อเรา บริษัท ฟิน โทเคนส์ จำกัด เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ทาง Email connect@fint.finance หรือโทร 02-026-5100
Copyright © 2024 FINT Tokens Co.,Ltd